Документи

В този раздел предоставя редица документи, с които трябва да се запознаете преди да започнете търговия на Forex или на фондовия пазар. Тук се включват: Лицензионно споразумение, Политиката за поверителност, Уведомление за риск, други.

1. Услуги

 

1.1. Споразумение с потребителя FXspace Worldwide Fin Services LTD включва: програми, промени, споразумения и разрешения, които ще бъдат взети на Клиента по отношение на услугите предоставяни от Компанията. "Споразумение с потребителя" определя по-нататъшното взаимодействие между FXspace Worldwide Fin Services " ООД и на Клиента, както и определя правата и задълженията на Страните, които възникват във връзка с rheda за даване и изпълнение на услуги за дани.

 

1.2. В съответствие с разпоредбите на "споразумение с потребителя" Клиент ще започне да урежда сделки с ценни книжа и финансови инструменти FXspace Worldwide Fin Services LTD.

 

1.3. В съответствие с условията, посочени в "Потребителски договор" FXspace Worldwide Fin Services LTD предоставя следния набор от услуги:

 

а) предоставяне на достъп до търговски платформи, а именно: към софтуера, с помощта на които ce извършва електронна пренос на дани чрез личен стационарен, на преносим компютър или групировка устройство, свързано с модем или одобрен контролен мрежа за дани на определени от Дружеството;

 

б) предоставяне на достъп до необходимите интерактивни програми и услуги, свързани с търговията на финансовите пазари, предлагани от FXspace Worldwide Fin Services LTD, с цел:

 • ima връзка с FXspace Worldwide Fin Services LTD.
 • имате достъп до упълномощен доставчика на услуги на treta държава;
 • има възможност за получаване на търговска информация и цитати от FXspace Worldwide Fin Services LTD, или оторизиран доставчика на услуги на treta държава.

 

1.4. Преди началото на сътрудничество Клиентът ce задължава да вземе, да прочете внимателно и да ce съгласи с всички условия на "споразумение с потребителя" на Компанията.

 

1.5. С подписването на "договор за ползване", Клиентът ce съгласява, че FXspace Worldwide Fin Services ООД може едностранно да ge произнесе корекции и промени, също и за добавяне, преименуване, или da se ще оставят без промяна на услуги, предоставяни в съответствие със Споразумението. Въпреки това Компанията ще трябва да уведомява Клиента за промени в най-кратки срокове, посочени в Споразумението.

 

В съответствие с общи правила за всички промени, добавяне, преименуване на услуги влизат в сила по прошествию пет работни дни от уведомлението на Клиента за промените, установени в раздел 4.

 

1.6. Всички финансови инструменти, с помощта на които Клиентът извършва търговски операции са в съответствие с "Потребителски договор", sa изчислените. На клиента трябва да ce има предвид, че доставките на физическа валута или актив, който лежи в основата на договора за изпълнение не се случва.

 

1.7. Клиентът ce задължава да признае и разбере следните разпоредби:

 

а) FXspace Worldwide Fin Services LTD осъществява изпълнение на търговски операции и някои допълнителни услуги, които от време на време може да предвижда между Клиента и Компанията в писмена форма;

 

б) FXspace Worldwide Fin Services LTD не дава съвети или съвети по отношение на всички сделки, съдържаща ce в съответствие с "Потребителски договор".

 

в) FXspace Worldwide Fin Services " ООД не разполага с достъп до управление и наблюдение на инвестициите на Клиента;

 

г) изпълнение на FXspace Worldwide Fin Services LTD никакви нареждания от името на Клиента не предполага одобрението или препоръки на тази сделка от страна на FXspace Worldwide Fin Services LTD.

 

д) FXspace Worldwide Fin Services LTD показва различни видове разкриване на информация за рисковете kato "Потребителски договор", така и на онлайн платформата FXspace Worldwide Fin Services LTD.

 

д) FXspace Worldwide Fin Services LTD няма да имат да плен в ролята на поверено лицето или предоставяне на лична препоръка на Клиент по отношение на всеки от транзакции с ценни книжа и финансови инструменти, ako това не е уговорено в писмена форма.

 

ж) Клиентът ce задължава самостоятелно да даде оценка на своите сделки, които ще бъдат разгледани в светлината на собствените си цели и задължения на Клиента, включително отчитане на вероятните рискове и ползи, свързани със сключването на тези сделки;

 

з) Клиентът трябва да разбере, че разчита на никаква информация, оферта или уведомительное съобщение от FXspace Worldwide Fin Services LTD като препоръка или съвет по отношение на тази сделка не си струва.

 

2. Етапи на откриване на сметка за търговия

 

2.1. Преди откриването на търговски заместители на захарта в FXspace Worldwide Fin Services LTD, Клиентът трябва да мина през процедура по регистрация на официалния сайт на Компанията. За това е необходимо да ce попълни формуляр за откриване на сметка за търговия и да сие "Споразумение с потребителя".

 

2.2. По време на регистрацията Клиентът има право да избере един от предложените FXspace Worldwide Fin Services LTD видове търговски заместители на захарта. Условия и характеристики на предоставяне на услуги по отношение на всеки от предложените видове търговски заместители на захарта са публикувани на официалния сайт на Компанията и е неразделна част от "споразумение с потребителя".

 

2.3. Лицето, заполнившим регистрационната форма за откриването на персонален или корпоративен търговец сметка, FXspace Worldwide Fin Services LTD нагъната това физическо или юридическо лице, чиито дани са посочени в тази регистрационната форма. Клиентът трябва да разбере, че една и лично на e отговорен за предоставяне на надеждни дани, както и за всички възможни последици, причинени им недостоверностью или недействительностью.

 

2.4. При завършване на процеса на регистрация и подписване на "споразумение с потребителя" на Клиента ще бъде предоставена на сметка за търговия. Следи това, ще ce случи генериране на дани и Компанията ще предостави на кодове за достъп (име и парола) до Личния си Кабинет и Търговския терминал. Кодове за достъп са необходими за идентификация на личността по време на извършване на търговски операции, както и управлението на търговски регистър и парични средства.

 

На входа на Клиента ce дава еднократно и не подлежи на промяна. Паролата може да бъде променена по искане на една от страните по всяко време. Промяна на парола от страна на Клиента може да не се покаже по всяко време, въпреки това, да уведоми за това Дружеството Клиентът не трябва. Ako смяната на паролата става по инициатива на FXspace Worldwide Fin Services LTD, e-mail адрес посочен от Клиента, ще бъде изпратено съответното уведомление.

 

2.5. Откриване и управление на търговската сметка на Клиента и се осъществява в Евро.

 

2.6. Търговската сметка на Клиента ще бъде автоматично свързани към платформата FXspace trading platform.

 

2.7. При първоначална регистрация на Клиента, открываемый му сметка ще бъде фиксиран към платформата FXspace trading platform.

 

2.8 Ako Клиент са уникални и суперагрессивные стратегия за търговия, същата трябва да уведоми FXspace Worldwide Fin Services LTD намерението си да направи това, след което Фирмата дело да предостави доказателство за си умения като професионален търговец или инвеститор. Ako Клиентът откаже да предостави доказателство, Компанията си запазва правото да откаже на Клиент-късно поддръжка, а също и да забраните достъп до търговската си сметка и за отмяна на всички търговски операции и резултатите от им, според тях.

 

2.9. Клиентът ce задължава да поеме отговорност за запазването на поверителността по отношение на дани за достъп до техните заместители на захарта, както и за всички извършени търговски и нетърговски операции по сметката, по подходящ започва деня авторизовавшимся на платформата за търговия на официалния сайт на FXspace Worldwide Fin Services LTD, с използване на дани за достъп до търговската си сметка на Клиента. Всички мнения, запитвания и поръчки изпратени от Клиента, в FXspace Worldwide Fin Services LTD за разрешаване на платформа за търговия, ce считат за переданными директно на Клиента.

 

2.10. В ситуация, когато Клиентът губи парола, FXspace Worldwide Fin Services LTD има право да промени съществуващия си парола по искане на Клиента. Въпреки това, преди процедурата да промените паролата, Клиентът трябва да премине през идентификация, която ce извършва по всички възможни начини.

 

3. Права, гаранции и задължения на страните

 

3.1. Клиентът има право на:

 

3.1.1. Връзка с FXspace Worldwide Fin Services LTD или упълномощен доставчика на услуги на treta държава за получаване на оферти и информация за извършване на сделка на финансовите пазари.

 

3.1.2. Достъп до търговски сделки на финансовите пазари чрез платформи за търговия, предлагани от FXspace Worldwide Fin Services LTD. 3.1.3. Получавате и търсене на всякаква информация, относно текущото състояние на сметката при поискване, при условие, че комуникацията между Клиента и FXspace Worldwide Fin Services LTD.

 

3.1.4. Право да ce разпорежда свободни парични средства в Лична сметка по всяко удобно за вас време.

 

3.1.5. Възможността да ce даде FXspace Worldwide Fin Services LTD хънт, разпореждания и инструкции за извършването на търговски операции на финансовите пазари само чрез Личен кабинет или по телефона.

 

3.2. От своя страна, Клиентът дава ще бъде гаранция, че:

 

3.2.1. Напълно притежава гражданска проектантска правоспособност и дееспособностью.

 

3.2.2. Това е наясно, че "споразумение с потребителя" за да не нарушава никакви закони, права и на законовите норми, прилагани по отношение на Клиента или на юрисдикция, резидент на която е Клиент.

 

3.2.3. Всяка информация, предоставяна на Клиента в съответствие с "Потребителски договор", е пълна, точна и вярна, включително всички класьори аспекти.

 

3.2.4. Клиентът ce задължава да поеме отговорността за всички възможни последици, които могат да възникнат в резултат на действията си в съответствие с "Потребителски договор".

 

3.2.5. Ето съгласява да бъде единствен оторизиран лицето, което ползва услуги FXspace Worldwide Fin Services LTD по търговската си сметка, благодарение на което се я носи отговорност за запазването на поверителността на личните дани и на необходимите кодове за достъп.

 

3.2.6. Клиентът дава гаранции, че средствата имат законен произход, така че всяко тяхната употреба e законно

 

3.2.7. Клиентът гарантира, че средствата изброените им в профила си в FXspace Worldwide Fin Services LTD имат законен произход и законно притежаването и правото.

 

3.3. Клиентът ce задължава:

 

3.3.1. Da se съобразят с условията и да изпълняват задълженията посочени в "Потребителски договор", както и в други приложения към него и друга информация, публикувани на официалния сайт на FXspace Worldwide Fin Services LTD.

 

3.3.2. Извършва никакви плащания в строго съответствие с приложения и условия на "споразумение с потребителя".

 

3.3.3. Предоставяне на FXspace Worldwide Fin Services LTD актуална информация, информация и дани, също така, незабавно да уведоми Компанията за всяка промяна в им, според тях. За всички последици, свързани с неуведомлении за промени в Дружеството, отговорност я носи Клиентът.

 

3.3.4. Ето задължава да не разкрива на трети страни на лица кодове за достъп и друга информация, която ce използва за идентификация на Клиента по време на извършване на търговски операции и управление на търговски регистър и намиращи сие в него средства.

 

3.4. FXspace Worldwide Fin Services LTD запазва правото си да:

 

3.4.1. Да, търсенето от страна на Клиента правилното изпълнение на условията в "споразумение с потребителя".

 

3.4.2. За осъществяване на правилна идентификация на търсене от страна на Клиента, предоставяне на информация и на информация, която е необходима за откриване на сметка за търговия и при извършване на Клиента, търговски и неторговых операция.

 

3.4.3. Ako Клиентът откаже да изпълни изискванията за "споразумение с потребителя", Компанията има право едностранно да спиране достъпа на Клиента до услугите, предоставяни услуги.

 

3.4.4. За да ce предотврати факти за измама, изпиране на средства и други конфликтни ситуации FXspace Worldwide Fin Services " ООД има право по всяко време да търсене от страна на Клиента да потвърди самоличността си или данните за регистрация на юридическо лице. Потвърждение на самоличността на Клиента или регистрационни дани от юридическо лице, ce извършва в rheda, определен в раздел 7 "споразумение с потребителя".

 

3.4.5. Да ce признае всяка позиция (или няколко позиции) Клиент отпада, и да ти затвори за текущата цена, по всяко време, по свое усмотрение, при условие, че всички системии за търговия, прилагани от Клиента, ето фокусират върху използването на възможни софтуерни уязвимости FXspace Worldwide Fin Services LTD.

 

3.4.6. Компанията може да забрани използването на съветници или напълно да ce забрани достъп до търговията и търговската си сметка в случай, ессли от страна на Клиента била открита непродуктивная натоварване на услугата.

 

3.4.7. При условие, че търговска операция e откорректирована или отменена доставчика на ликвидност, Компанията има право да редактирате или да признае тази операция отпаднат.

 

3.4.8. Ako клиентът e регистриран дълг, FXspace Worldwide Fin Services ООД има правото, по своя преценка да използвате баланс, който e на разположение на

сметката на Клиента.

 

3.4.9. FXspace Worldwide Fin Services LTD има право на принудителното затваряне (премахване) на отворени позиции на Клиента без предизвестие последното, ако сегашното състояние на търговски сметки "Margin Level" по-малко от 80% от необходимата маржин за поддържане на отворените позиции (ситуация Margin Call). В отделни случаи откритите позиции могат да бъдат принудително затворени с изискване за уведомление на Клиента.

 

Компанията определено е длъжна да започне затваряне на неизгодни сделки при условие, че текущото състояние на търговски сметки "Margin Level" става по-малко от необходимата за маржин за поддържане на отворените позиции (положение "Stop Out"). Минимално допустим размер на маржин ниво е 20%

 

3.5. FXspace Worldwide Fin Services " ООД дава ще бъде гаранция, че:

 

3.5.1. Всички дани, предоставени от Клиента, ще бъдат защитени от Компанията в съответствие с разпоредбите за защита на неприкосновеността на личния корема и защита на данните, съдържащи сие в Раздел 8 на този документ;

 

3.5.2. По прошествию 24 часа, след като FXspace Worldwide Fin Services LTD ще получите съответната заявка на Клиента ще бъде даден на всяка необходима информация относно състоянието на сметката си за търговия.

 

3.5.3. Клиентът трябва да разбере, че FXspace Worldwide Fin Services LTD не действие като данъчен агент. Това означава, че Клиентът я носи пълна отговорност за всички задачи, свързани с данъци, фискални и данъчни отчети, включително, но не само, плащане на всеки и всички данъци, произтичащи от или във връзка с всяка сделка, свързани с услугите, предоставяни от FXspace Worldwide Fin Services LTD.

 

3.6. От своя страна FXspace Worldwide Fin Services " ООД ce задължава:

 

3.6.1. Следа като Клиентът успешно e завършил процедурата за регистрация и е приет FXspace Worldwide Fin Services LTD kato клиент, Компанията ще открие лична сметка на Клиента, след което ще бъде възможно да ce пристъпи към търговията.

 

3.6.2. Да предостави на Клиента възможност за сключване на търговски и на нетърговски операции на финансовите пазари в условия и по ред, предвидени в "Потребителски договор".

 

3.6.3. Предоставяне на услуги в съответствие с условията в "споразумение с потребителя".

 

4. Обмен на информация

 

4.1. FXspace Worldwide Fin Services LTD може да ce свърже с Клиента чрез:

а) електронна поща;

б) вътрешната поща на платформата за търговия;

в) факсимильную връзка;

г) телефон;

д) пощенски пратки;

д)обяви в раздел "Новини" към официалния сайт на FXspace Worldwide Fin Services LTD.

ж) обяви в официалните профили и официалните запрелиствала на FXspace Worldwide Fin Services LTD, както и в пратеник и социални мрежи.

 

4.2. За връзка с Клиентите, ние ще използваме последните дани за контакт оставени от Клиента. Клиентът няма да имат право да ce позове на това, че информацията e насочена FXspace Worldwide Fin Services LTD по посочени от Клиента реквизити e-грешен или невалиден.

 

4.3. Документи, съобщения, уведомления, потвърждения, справки, отчети, доклади, кореспонденция и други ще ce счита за получена от Клиента:

 • за завършване на разговор;
 • през 7 работни дни, следа като пощенски пратки;
 • по-късно един час отпечатък изпращането на e-mail адрес;
 • веднага отпечатък изпращане на вътрешната поща на платформата за търговия;
 • веднага отпечатък изпращане по факс;
 • веднага отпечатък пускането на "Новини" или "Уведомление" към официалния сайт на FXspace Worldwide Fin Services LTD.

 

4.5. Следа от три календарни дни от момента на изпращане на уведомления на Дружеството по вътрешната поща на клиентския терминал, Клиентът ce съгласява с това, че FXspace Worldwide Fin Services LTD има право да изтрива мнения, които не са бити получаване.

 

4.6. Клиентът дава съгласие, че ние можем да водят регистър на устни и на телефонни разговори с Клиента. Запис от този тип могат да служат като доказателство, дадени от Клиента оферти и поръчки, както и други факти взаимодействие между Клиент и Компанията, които са собственост на FXspace Worldwide Fin Services LTD.

 

5. Финанси на Клиента: изчисления, плащания и преводи

 

5.1. За да ce осигури възможност за извършване на търговски операции, FXspace Worldwide Fin Services LTD може да изисква от Клиента допълване на търговски заместители на захарта, чрез FXspace Worldwide Fin Services LTD изисква от Клиента присъединява към вашата сметка за търговия чрез прехвърляне на парични средства по сметките на Компанията с помощта на някоя приемлива за FXspace Worldwide Fin Services LTD започва деня.

 

5.2. Клиентът e наясно, че средствата ще бъдат изплатени по вашата сметка за търговия в дата на изпълнение на условията по сделката, минус комисиони за преводи или други вероятните разходи.

 

5.3. Клиентът има право да изтегли наличните по сметката средства по всяко време и по своя преценка, ako tova e предвидено "Потребителски договор". Често, средствата могат да бъдат изтеглени от сметката на същите начини на плащане, които преди това са бити използвани за попълване, и на една и съща банкова сметка или чрез същата електронна платежна система, използвана за финансиране на заместители на захарта.

 

5.4. Клиентът може да депозирате или теглите средства само в една валута - Евро.

 

5.5. В ситуация, ako Клиентът дело da se допълват или да теглят средства от своите търговски заместители на захарта:

a) FXspace Worldwide Fin Services LTD няма да имат да приемат плащания към/от всяка treta държава и по този започва деня, платецът и получателят на средствата трябва да бъдат едното и също лице, което и на Клиента;

б) средства могат да бъдат отглеждани на една и съща банкова сметка или по същия метод за презареждане, който e bil използван за финансиране на заместители на захарта; в случай, че методът, използван за финансиране на заместители на захарта, не може да ce използва за теглене на средства (например, чрез платежни терминали, банкови маккарти и т. н.), оттеглянето може да ce извърши само чрез банки превод по банкова сметка, открита на името на Клиента

в) ako за финансиране на заместители на захарта ce използват различни методи и различни валути, сключване на ce произвеждат по пропорционална основа по отношение на всеки метод, и валута.

 

5.6. В рамките на един работен ден средства ce кредитира сметката на Клиента.

 

5.7. Ako выводимая suma, включително всички разходи надвишава безплатна марж, FXspace Worldwide Fin Services LTD си запазва правото да отхвърли това искане за теглене на средства. Тъй като всяко теглене от сметката, който има отворени позиции, може да бъде поставен само в рамките на наличност граница, достъпна за сметка на Клиента.

 

5.8. Отпечатък получаване на заявка от Клиент за теглене на средства, FXspace Worldwide Fin Services LTD трябва не по-късно от пет работни дни да изпълни изискване на Клиента.

 

5.9. Всякакви такси, разходи и комисионни, събирани от банки, клирингови средства, фондови борси, депозитариями и други организации по отношение на прехвърлянето на средства и разплащания между Страните, ce заплащат от Клиента.

 

5.10. Клиентът e наясно и се съгласява, че когато ти търговската сметка ce финансира със закъснение, причинено от прекъсване на софтуер, FXspace Worldwide Fin Services LTD може да доведе до финансиране на сметка ръчно, при условие, че Клиентът e уведомил за това Обслужване.

 

5.11. По лична преценка, Клиентът може да ce изброят парични средства по сметка за търговия, за да ти захраните или за поддържане на отворени позиции. От своя страна, FXspace Worldwide Fin Services LTD не се изпраща на Клиента с изискванията за поддържането на нивото на необходимата граница.

 

5.12. FXspace Worldwide Fin Services LTD има право да ограничи минимални и максимални sumi за депозиране и теглене на средства, които ще бъдат диференцирани в зависимост от начина на записване или отписване.

 

5.13. Въз основа на условията, посочени в "Потребителски договор", FXspace Worldwide Fin Services LTD за получаване на комисията или групировка възнаграждение от Клиент за извършени услуги. Освен това, Клиентът трябва да компенсира всички разходи, понесени от FXspace Worldwide Fin Services LTD. Това защо необходимата сумата ще бъде изтеглена от сметката на Клиента в безакцептном ед.

 

5.14. FXspace Worldwide Fin Services LTD си запазва правото да пелерина или получава такси, комисиони или непарични ползи и/или от свързаните с него лица или от трети страни, освен ako tova не е в противовес на законодателството. Освен това, Компанията може да плати такса или да комисионна за всяка treta държава, която доведе нов (потенциален) клиент, в FXspace Worldwide Fin Services LTD. От своя страна, Клиентът ce съгласява с това, че не се задължава да предоставя на отделно оповестяване на основните разпоредби, свързани с всеки такъв такса, неденежными обезщетения или на комисията.

 

5.15. FXspace Worldwide Fin Services LTD си запазва правото да блокира факт, който e била неактивна и остава без презареждане повече от три месеца подред. Търговски заместители на захарта, които са блокирани, според този започва деня, автоматично ще бъдат включени в архива, след което Клиентът няма да имат da ima възможност да ce използват кодове за достъп до Личния си кабинет и търговската си сметка.

 

За да ce възстанови достъп до търговската си сметка, Клиентът трябва да изпрати искане за безплатна FXspace Worldwide Fin Services LTD. По прошествию три работни дни отпечатък заявката, за сметка на Клиента ще бъде прекратен, след което Клиентът да получите съответното известие на e-mail адрес.

 

5.16. Търговските сметки, които остават неактивни повече от 3 месеца, могат да бъдат изтрити от fxspace Worldwide Fin Services LTD и вече не могат да бъдат възстановени.

 

5.17. Ако сметката остава неактивен в рамките на последните 3 месеца, но има депозит, FXspaceWorldwide Fin Services LTD си запазва правото да таксува и дебит годишна такса за обслужване на сметка в размер на 20 евро, за да спаси сметка за търговия на открито.

 

5.17.1 атрактивният бонус FXspace важи при всяко попълване на депозит,което ви позволява автоматично да получавате допълнителни средства и да търгувате с депозита до 2 пъти сумата. За да изтеглите средства от депозита, трябва да извършите обем транзакции, еквивалентен на сумата на бонуса, в рамките на 100 дни. Ако необходимият търговски оборот бъде достигнат до 100 дни, търговецът може незабавно да изтегли средствата в пълен размер.

 

5.18. На клиентите e строго забранено да използват тези стратегии за търговия, чиято цел е д извличане на печалба чрез умишлено създаване на ситуации, въз основа на които една сметка на Клиент или група от Клиенти попада в зоната на отрицателен баланс, включително когато тези заместители на захарта са регистрирани на различни хора, очевидно е част от една търговска стратегия. Ako специалистите FXspace Worldwide Fin Services LTD лагера е известно, че Клиентът предпочита да използва този тип търговска стратегия, Компанията си запазва правото да възстанови отрицателен баланс в една сметка на Клиента, за сметка на средства по друга сметка.

 

5.19. При наличието на обективни причини, FXspace Worldwide Fin Services LTD може да признае за операции на търговския сървър нерыночными.

 

5.20. При възникване на ситуации, свързани със значително намаляване на ликвидността, FXspace Worldwide Fin Services LTD си запазва правото да затвори търговията на един или повече инструменти, или разрешаване на търговията, за него само в режим на изключителни за "Затваряне".

 

6. Политика за противодействие на пране на залагащите

 

6.1. Повече сие запознаят с този документ, вие може като кликнете на линка.

 

7. Идентификация на личността на Клиента

 

7.1. Въз основа на изисквания, свързани с процедурата KYC, основната част от програмата за борба с прането на залози от страна на FXspace Worldwide Fin Services LTD показва, че Компанията e длъжна да произвежда идентификация на самоличността на всеки Клиент, с когото tja влезе в делови отношения. Освен това, наблюдението на отношенията с Клиентите ще ce инструменти са твърде разпространени и на постоянна основа.

 

7.2. По време на процедурата за проверка на самоличността, като физическо лице, FXspace Worldwide Fin Services LTD ще обърне внимание на следните показатели:

 • валидни паспорт;
 • лична карта;
 • актуалните (действащи) шофьорска книжка.

 

7.3. По време на процедурата за проверка на самоличността, като физическо лице, FXspace Worldwide Fin Services LTD ще обърне внимание на следните показатели:

 • последният издаден сметка за комунални услуги;
 • последните извличане от банка или кредитна карта;
 • последната банковата препоръка.

Под "Последната" da se разбира тази банкова препоръка, която да e издадена не по-късно от последните 3 месеца.

 

7.4. FXspace Worldwide Fin Services LTD ще верифицировать самоличността на Клиента, преди обработката на заявлението на Клиента за изход голяма сумата от Сметката си за търговия.

 

7.5. Въз основа на указанията в параграфи 7.2 и 7.3, FXspace Worldwide Fin Services LTD си запазва правото да търсене от страна на Клиента предоставяне на определени документи, с оглед на всеки конкретно дело и да ce разчита на програма за борба с прането на залагащите.

 

7.6. В ситуация, когато FXspace Worldwide Fin Services LTD трябва да разчита на документи KYC, които са оригинали, тези трябва да бъдат надлежно заверени истински копие на оригинала. Копие на данните може да ce удостовери с адвокат, актуарием, счетоводител или групировка лицето на призната професионална квалификация или член на съдебната система или висш държавен служител.

 

7.7. Ako Клиентът предоставя документи KYC, които са съставени на език, които не са работници в FXspace Worldwide Fin Services LTD, Клиентът трябва да предостави сертифицирани превод на документа на английски език. Освен това, преводът трябва да бъде отпечатано, подписан преводач и приложен към заверено копие или оригинал на документ.

 

7.8. FXspace Worldwide Fin Services LTD изпраща на Клиента заявка, след което в продължение на тридесет (30) календарни дни от датата на заявката Клиентът e длъжен да предостави оригиналните документи KYC.

 

7.9. По време на готовност документи KYC, FXspace Worldwide Fin Services LTD си запазва правото да спиране изпълнението на неторговых на операция по сметката на Клиента, включително и теглене на средства.

 

7.10. Ako Клиентът не е предоставил e документи, в рамките на 30 календарни дни, FXspace Worldwide Fin Services LTD си запазва правото да замрази всички търговски и нетърговски операции по сметката на клиента, както и затваряне на всички отворени позиции по текущи пазарни цени и блокиране на средства, съдържащи сие в своята сметка, без съгласието на Клиента.

 

7.11. Въз основа на политиката на KYC, от юридическо лицето (Клиентите) могат да бъдат поискани следните документи:

а) на Учредителни документи и документите за регистрация на юридическо лице, които са издадени от упълномощените органи.

б) Извличане на по банкова сметка или извлечение от банката потвърждение, che tova юридическо лице, открита банкова сметка.

в) Пълномощно на лицето, оправомощено да управлява търговската сметка на Клиента, със задължително посочване в текста на пълномощното на всички необходими изисквания на Клиента и дани идентифицирующего документ за физическо лице, както и орган на този физически лица, на разположение на средства, изпълнението на търговски и неторговых операции на търговския сметка на Клиента и осъществяване на взаимодействие с FXspace Worldwide Fin Services LTD по всички въпроси от името на Клиента. Пълномощното трябва да бъде подписано от ръководителя на Клиент – юридическо лице, и подкрепена с печат.

г) Решението на упълномощен орган за назначаването на ръководител на юридическо лице.

д) Копие на идентифицирующего документ, издаден власти в юрисдикцията на Клиента, със снимка на физическо лицето (паспорт, шофьорска книжка, документ за самоличност), оправомощени да управляват търговската сметка на Клиента – юридическо лице.

д) В случаите, когато документите сие ще е в копие и/или да изискват превод, трябва да ce спазват изискванията за заверка и/или превод, на принципа на казаний в т. 7.4 и 7.7. по-скръб.

 

8. Неприкосновеността на личния корема и защита на личните дани

 

8.1. FXspace Worldwide Fin Services ООД ce задължава да запази поверителността на данните на Клиентите, както и да не ги разкриват на трети лица, с изключение на:

 • в представения вид може да e необходимо в рамките на всеки от действащото закона или наредби;
 • когато e налице задължение за публикуване на дани;
 • ako законни бизнес интереси, FXspace Worldwide Fin Services LTD изискват оповестяване;
 • по заявка на Клиента, или със съгласието на Клиента или на лицето, описани в Раздел 8.

 

8.2. FXspace Worldwide Fin Services LTD си запазва правото да разкрива личните дани на Клиента на онези агенти, които предоставят на Компанията и редица допълнителни услуги. Освен това, FXspace Worldwide Fin Services може да предаде или да предложете да прехвърли всички свои права или задължения на всяко лице, въз основа на "споразумение с потребителя" и лицензиран кредитни на агенцията или други организации, които помагат на FXspace Worldwide Fin Services LTD и още:

 • да действат в съответствие със законите;
 • да вземат кредитни решения;
 • da se намали вероятността от измама по време на провеждане на идентифициране, предотвратяване на измами чрез проверка на кредитния контрол.FXspace Worldwide Fin Services LTD си запазва правото да прехвърля дани за клиенти на други филиали FXspace Worldwide Fin Services LTD за бизнес цели, като например обслужване на клиентските заместители на захарта и информиране на клиентите за нови продукти и услуги, като това е позволено от приложимото законодателство.

 

8.3. FXspace Worldwide Fin Services LTD предоставя на Клиента правото на достъп до някои или всички лични дани, които Дружеството събира или съхранява в момент на искане, или да ce определяте неточна информация, с прилагането на закона за защита на личните дани. За изпълнение на своите изисквания, Клиентът трябва да ce обърнете към FXspace Worldwide Fin Services LTD в писмена форма, след което Клиента може да бъде поискано да предоставят допълнителна информация за оказване на безплатна на FXspace Worldwide Fin Services LTD в съответствие с необходимите кандидатура.

 

8.4. FXspace Worldwide Fin Services LTD си запазва правото за записване или за наблюдение на телефонните разговори, електронната и други кореспонденция между Клиента и Компанията за софтуер за сигурност, спазване на закона, целите на обучение и подобряване на качеството на услугите.

 

8.5. FXspace Worldwide Fin Services "ООД си запазва правото на използване на "бисквитки" и други устройства за наблюдение на IP адреси за управление на системата за за търговия, съхраняване на пароли и потребителски имена, проследяване на посещенията на страниците в системата за за търговия, за да персонализирате услуги за Клиента и вижте и подпомага преглед чрез системата за за търговия.

 

"Бисквитки" – това е част от дани, съхранявани на компютъра на Клиента, съдържаща информация за Клиента, отнасящи сие до използването на търговската система. IP адресите могат да бъдат свързани с Лични дани на Клиента, и проследяване на тези адреси, FXspace Worldwide Fin Services LTD ще получават лични дани. От своя страна Фирмата и побира на г достъп до търговия, след като Клиентът ce съгласява с предоставянето на разрешение на "бисквитки" и устройството за проследяване на IP адреси. От своя страна, Клиентът разбира, че една и даде разрешение за достъп до широк набор от "бисквитки" и устройството за проследяване на IP адреси.

 

8.6. Всички услуги, предоставяни чрез системата за за търговия, включват предаване по Интернет, от своя страна, Клиентът трябва да разбере, че това е прехвърляне изложени на определен риск. FXspace Worldwide Fin Services LTD взема всички възможни предпазни измервания. Клиентът трябва да имате предвид, че при търговия в мрежата, същата може да бъде предмет на неразрешен програми, подадени към трети страни, e-mail счупване или повреда на информация и дани за постигане предназначени дестинация или грешно получаване или неправилно посоката на такава информация.Техническо оборудване FXspace Worldwide Fin Services LTD гарантира неприкосновеността и сигурността на данните, но въпреки това Компанията не може да гарантира елиминирането на вероятните рискове. За сметка на това, всяко прехвърляне чрез системата за за търговия не може да ce счита за гарантирано поверителна. FXspace Worldwide Fin Services LTD не я носи отговорност за всяко нарушаване на доверието, възникнали в резултат на такива събития

 

9. Отговорност

 

9.1. Клиентът ce съгласява, че всяка търговска система предоставя FXspace Worldwide Fin Services LTD в първоначалния си вид, и без никакви гаранции от всякакъв вид, включително:

 • търговски годност или годността за конкретна употреба, предназначение, или приложение;
 • актуалност;
 • липсата на прекъсване на или резултатите, които трябва да бъдат получаване от Клиента или някой приятел при използване на системата за за търговия.

 

От своя страна FXspace Worldwide Fin Services LTD не я носи отговорност за каквито и да e загуби или щети, понесени от Клиента или treta държава във връзка с предоставянето на всякакви услуги, за които ce "споразумение с потребителя", с изключение на случаите, когато такава загуба или повреда, причинени от пряко измамите FXspace Worldwide Fin Services LTD, груби; небрежност или злонамеренным действие.

 

9.2. За всякакви загуби или щети, причинени пряко или непряко, на всички събития, действия или бездействиями извън неговия контрол, включително, без ограничение, загуба или повреда в резултат, директно или косвено, от всякакви закъснения или неточности предаване за поръчки или информация, заради повреда, забавяне или повреда на всяко предаване на комуникации или компютърни средства Компанията FXspace Worldwide Fin Services LTD не я носи отговорност.

 

9.3. Ako ce появят грешки в котировките, изпълнение или други, което може да включва, но не се ограничава, грешка цитати от FXspace Worldwide Fin Services LTD, цитати, която не представлява истинска пазарна цена, погрешна ценова оферта от служител FXspace Worldwide Fin Services LTD, като най-дългата цитати "Голяма цифра" или неправилни цитати от: отказ на оборудване, софтуер, комуникационни линии, системии или неточни канали за предаване на дани, предоставени от FXspace Worldwide Fin Services " ООД или на трети страни доставчици, FXspace Worldwide Fin Services LTD не трябва да я носи отговорност за възникнали грешки на салдото по сметката на Клиента или търговски загуби.

 

Горепосоченият списък не е изчерпателен. В случай на грешка оферти или за изпълнение, FXspace Worldwide Fin Services LTD си запазва правото да направи необходимите изменения или корекции на задействованном сметка. Всички спорове, произтичащи от такива грешки цитат, изпълнение или други грешки ще ce решава FXspace Worldwide Fin Services LTD отпечатък върху нейното право на преценка и анализ.

 

9.4. Причини, свързани със закъснения за свързване с Интернет и подаването на стойността на периодично ce създаде ситуация, когато стойността, софийската централна баня бе показан на платформа за търговия, не е точно да отразяват пазарните котировки. FXspace Worldwide Fin Services LTD забранява използването на практики на латентна арбитраж, които носят отпечатък себе си полза от тези интернет-забавяне. Ako Фирмата установи, че Клиентът използва по време на търговията латентен арбитраж, операцията е изработена по тази технология, ще бъдат отменени. FXspace Worldwide Fin Services LTD си запазва правото да направи необходимите корекции или промени на задействованном сметка, според нея единственият започва деня за еднолично и абсолютно усмотрение.

 

9.5. От страна на Клиент ce изисква разбирането, че в условия на висока нестабилност на пазара, например, в условията на реклами основните (ключовите) новини, може да изложи на Клиента до допълнителни рискове. Съществува вероятност, че Клиентът няма да имат да може да получите цената, която една от търсене. От своя страна, FXspace Worldwide Fin Services LTD не може да гарантира стабилността на цените най-много в период на висока волатилност на пазара.

 

9.6. От страна на Клиент ce изисква споразумение за това, че една и сие задължава да обезщетите и да предпазвате FXspace Worldwide Fin Services LTD от вероятни задължения, щети, разходи и разноски, включително правни такси и разходи, направени от FXspace Worldwide Fin Services LTD във връзка с предоставянето на услуги на Клиента в съответствие с "Потребителски договор". Освен това, Клиентите трябва да ce има предвид, че всички тези обстоятелства, щети, такси и разходи, които не са възникнали в резултат на измама, груби; небрежност или умишлено неправомерно поведение на FXspace Worldwide Fin Services LTD.

 

9.7. В ситуация, когато Компанията ще открие, че Клиентът нарушава всички условия на Потребителския договор, които доведоха до всички щети, загуби, разходи, такси или разходи FXspace Worldwide Fin Services LTD, Компанията си запазва правото, по свое еднолично и абсолютно усмотрение и без съгласието на Клиента, ce отпише от сметката си за търговия (заместители на захарта) сумата, която е достатъчна, за да покрие изцяло на такива щети, загуби, разходи, такси или разходи. Ako на сметка (заместители на захарта) на Клиента ima достатъчно средства, FXspace Worldwide Fin Services LTD ще изисква от Клиента за презареждане на сумата, която е в състояние да отговори на твърдения FXspace Worldwide Fin Services LTD.

 

9.8. Следа като FXspace Worldwide Fin Services " ООД уведомява Клиента за загубите, изисквания трябва да бъдат изпълнени от Клиента / в рамките на десет работни дни отпечатък известие.

 

9.9. Плащане за липсата на активност

 

9.9.1. Ako в продължение на последните 365 календарни дни по търговската сметка на Клиента, без да бъдат открити нито една търговска операция и всички позиции ще бъдат затворени от първия ден на следващия календарен месец и нататък месечно, със заместители на захарта ще списываться такса за обслужване на неактивните сметка за търговия, която е 10 ЛВ. (десет евро) на месец.

 

9.9.2. Таксата ще ce начислява единствено на земеделска от лични средства на Клиента. Освен това, за такси за обслужване на търговски заместители на захарта, не могат да ce използват средства, които са бити начислени на Клиента в рамките на една или няколко бонус програми или други промоции FXspace Worldwide Fin Services LTD.

 

9.9.3. Ako в Личен сметката на Клиента няма да имат достатъчно средства, FXspace Worldwide Fin Services LTD има право да ce отпише на липсващите средства с всякакъв приятел търговски или лична сметка на Клиента. Преизчисляване на сумата за приспадане ce извършва по вътрешния текущия валутен курс FXspace Worldwide Fin Services LTD.

 

9.9.4. По прошествию 365 календарни дни не е активен търговец автоматично ще бъде преместен в архива и може да бъде реактивирован отпечатък заявката на Клиента в подкрепа FXspace Worldwide Fin Services LTD, но при условие за изплащане на дълга на Клиента на плащания за обслужване на този или други неактивни, заместители на захарта на Клиента.

 

10. Форсмажорни обстоятелства

 

10.1. И двете страните ce освобождават от отговорност за неизпълнение или недостатъчно изпълнение на задълженията от страна на "Потребителски договор", ako причина за това са станали непредвидени обстоятелства, при които и двете страни не могат да ги нито очаква, нито предвиди (предотвратяване). Към тези обстоятелства ce отнасят: горски пожари, наводнения, епидемии, нарушения на електрозахранване и комуникации, земетресения, цунами и други природни бедствия, предизвикани от човека бедствия, терористични актове, бунтове, актове и действия на органи на властта, ембарго, войни и въоръжени конфликти, или други обстоятелства, не зависещи от волята на Страните, с изключение на степента, в която Страната, не выполнившая задължения, виновна за невъзможността да ce предотврати, или само по себе си e причина за това неизпълнение или забавяне, и при условие че това неизпълнение или забавяне не може да бъде предотвратено разумни усилия на Държава, не выполнившей на техните задължения.

 

10.2. Към обстоятелствата, исключающим отговорност, в съответствие с "Потребителски договор" също са незаконни действия по отношение на FXspace Worldwide Fin Services LTD, нейните служители или на неговата собственост, включително хакерски атаки и други незаконни действия по отношение на сървъри FXspace Worldwide Fin Services LTD.

 

На непреодолима сила мажорным обстоятелства в съответствие с "Потребителски договор" също включват временно спиране на работа, премахване или затваряне на някои или на пазара, или липсата на някакво събитие, в основата на която FXspace Worldwide Fin Services LTD основава кавички, или въвежда ограничения или специални или необичайни условия на търговия на всеки пазар, или по отношение на всяко такова е събитие.

 

10.3. В случай на инцидент на непреодолима сила, в смисъл отговорност, FXspace Worldwide Fin Services LTD има правото без предварително уведомяване на Клиента да произвежда някои или няколко от следните действия:

 • увеличи повикване за марджин изисквания;
 • затвори търговска позиция (позиция) на Клиента на цена, която FXspace Worldwide Fin Services LTD счита, че справедливата;
 • да ограничи или промени действието на един или няколко точки на "споразумение с потребителя" и на приложението към него до момента, докато за действие обстоятелства, не допускане на отговорност няма да имат да бъде спряно;
 • да приема или да спри всякакви действия по отношение на FXspace Worldwide Fin Services LTD, ako Компанията e основателно счита, че е подходящо при тези обстоятелства.

 

10.4. Държава, за която неизпълнение или неправилно изпълнение на задълженията от страна на "Потребителски договор" е причинена от непреодолима сила мажорными обстоятелства, трябва да информира за тези обстоятелства, на другата страна в продължение на двадесет календарни дни от началото на тяхното действие. Държава, която не уведоми компанията за настъпването на обстоятелствата, не се допуснат отговорност, в определен период, без право да ce позовават на им, според тях като на обстоятелства, изключващи отговорността.

 

11. Исковете и оплакванията

 

11.1. Ako Клиентите имат оплаквания на изпълнение на предоставяне на услугите от страна на FXspace Worldwide Fin Services LTD, идващи от "споразумение с потребителя", Клиентът трябва да изпрати делото в подкрепа FXspace Worldwide Fin Services LTD, която изучава характера на делото и се опитва да d този проблем.

 

11.2. Всички искове и жалби по отношение на FXspace Worldwide Fin Services LTD трябва да бъдат представени в следните срокове:

 • три (3) дни ce откроява на предоставяне на искове, причина за които са отношенията на Страните относно извършване на сделка на финансовите пазари.
 • двадесет (20) календарни дни, ce откроява на твърдението, която е свързана с извършване на неторговых операции и други основания.

 

Специално внимание следва да ce обърне на факта, че при отказ на посоката на претенция от страна на Клиента на посочения по-скръб период e потвърждение на съгласие с действията на FXspace Worldwide Fin Services LTD и липсата на излишни спорове и разногласия.

 

11.3. Искът трябва да включва следните дани:

а) име и фамилия на Клиента;

б) за вход в платформата за търговия;

в) описание на ситуацията.

 

11.4. Вземания, свързани с търговски операции на финансовите пазари трябва да включват следните дани:

а) дата и време на възникване на проблематично ситуация (по време на платформата за търговия);

б) махало спорна позиция или отложена поръчка.

 

11.5. В дело не трябва да бъде:

а) емоционалното оцветяване на спорна ситуация;

б) обидни маршрута по адрес FXspace Worldwide Fin Services " ООД и нейните служители;

в) ругатни.

 

11.6. FXspace Worldwide Fin Services " ООД е в правото да отхвърли твърдението на Клиента в случай на неспазване на условията за оформяне и изпращане на иск, посочени в с. 11.2., 11.3., 11.4, 11.5. и 11.8. "Споразумение с потребителя".

 

11.7. Ako искането e prieto от Компанията, FXspace Worldwide Fin Services LTD разглежда делото и взима решение по спорната ситуация в най-кратки срокове.

 

11.8. В ситуация, когато FXspace Worldwide Fin Services LTD за разглеждане на искове принудена да изиска от Клиента допълнителна информация или документи, началото на срока за разглеждане на делото ce счита за момент на получаване на FXspace Worldwide Fin Services LTD от Клиента на всички поискани сведения или документи.

 

11.9. Ako искането на Клиента ce отнася до търговска операция, лог файл на сървъра и е единственият източник на информация при разглеждането на спорните ситуации, свързани с търговските операции на Клиента на финансовите пазари, Клиентът e съгласен и разбира. Информация, съхранявана в лог файл на сървъра, ima единствено приоритет по отношение на другите спорове при разглеждане на спора, включително и по отношение на информацията, намираща сие в лог файл на клиентския терминал.

 

11.10. Ako e във връзка с работата по поддръжката на сървъри, за които Клиента e bil предварително оповещен, поръчка на Клиента не е била изпълнена, то претенции по отношение на такива поръчки не се приемат FXspace Worldwide Fin Services LTD.

 

11.11. Ako една и съща ситуация e била призната обосновани, а следа това селище ce случва под формата на компенсационной ден, начисляемой на търговската сметка на Клиента в рамките на един работен ден. FXspace Worldwide Fin Services " ООД не възстановява на Клиента ту на печалба, която е недополучена, дори в онази ситуация, ako Клиент e имал намерение да извърши някакво действие, но не е извършил ти по някаква причина. Освен това, FXspace Worldwide Fin Services " ООД не възстановява всякакви косвени вреди, морални вреди.

 

11.12. По време на вземане на решения по искове, FXspace Worldwide Fin Services LTD идва от вътрешни политики и процедури на Компанията, които ce основават на принципите на общата пазарна политика. FXspace Worldwide Fin Services LTD си запазва правото да ce позове на котировките на стойността, тарифите и друга информация от всякакъв един брокер или маркет-мейкър за сравнение.

 

12. Приложимо право и юрисдикция

 

12.1. "Споразумение с потребителя" е създадено и действие в съответствие с правните норми Маршал острови.

 

12.2. И двете страни (има предвид на Компанията и Клиентът) ce опитват да позволено възникнали противоречия или спорове възникнали във връзка с "Потребителски договор", чрез преговори. Ako преговорите завършват с провал, а следа от това на основните изисквания и различия ще бъдат дарени за уреждане на съдебни власти Маршал острови.

 

12.3. Държава със сигурност ще ви предостави изключителна компетентност съдебни органи Маршал острови разреши на всяка претенция, действие или други въпроси, свързани с "Потребителски договор". Нито един от елементите на "споразумение" не трябва да пречат на FXspace Worldwide Fin Services LTD в подаването на иск срещу Клиента във всяка една юрисдикция.

 

12.4. Всяка Държава определено ce отказва от всякакви възражения, които могат да ce появят:

 • на мястото на всеки производство съдебните органи на Маршал острови;
 • че съдебното заседание ce провежда в неизгодно за Клиента място;че съдебните органи Маршал острови нямат правна сила по отношение на всяка от Страните.

13. Срок на действие, правила за прекратяване

 

13.1. "Споразумение с потребителя" няма да имат da se превърне обязывающим договор между Клиента и FXspace Worldwide Fin Services LTD, докато търговската сметка на Клиента няма да имат да бъде отворен и одобрен от FXspace Worldwide Fin Services LTD.

 

13.2. "Споразумение с потребителя", ще продължат да действат до прекратяването.

 

13.3. "Споразумение с потребителя" може да бъде расторгнуто на Клиента, след писмено уведомление FXspace Worldwide Fin Services LTD петнадесет (15) календарни дни преди спирането и при условие, че Клиентът няма да имат открити позиции, с неплатени задължения или задължения пред FXspace Worldwide Fin Services LTD. Клиентът потвърждава, че е такова прекратяване не освобождава Клиента от всякакви задължения, произтичащи от предишни транзакции, извършени във връзка с "Потребителски договор".

 

13.4. Ako към момента на прекратяване на "договор за ползване", Клиентът има отворени позиции за търговия, FXspace Worldwide Fin Services LTD си запазва правото да закрие откритите позиции по текущи пазарни цени без предизвестие на Клиента. Ako по сметката на Клиента ima баланс отпечатък затваряне на позиции, тези средства трябва да бъдат изпратени от Клиента, в случай, че клиентът няма да имат други съществуващи задължения на Дружеството.

 

13.5. FXspace Worldwide Fin Services LTD си запазва правото да спри "споразумение с потребителя", като уведомява Клиента в писмена форма в продължение на петнадесет (15) календарни дни преди прекратяване.

 

13.6. Причини и условия за прекратяване:

 

13.6.1 FXspace Worldwide Fin Services LTD може да спри "споразумение с потребителя", без уведомяване на Клиента, само в случай, че Клиентът нарушава някоя от условия "за ползване".

 

13.6.2 Компанията FXspace Worldwide Fin Services LTD разполага с изключително право на защита на техните интереси. В резултат на това, Дружеството ще предприеме всички разумни действия срещу отделни Клиенти, които действат в противовес на интересите на Дружеството, като ce възползват от услугите, предоставяни им от услугите на недобросъвестни цели. FXspace Worldwide Fin Services LTD си запазва правото едностранно да спри договорните отношения с този Клиент и не е длъжна оглашать на Клиента причини за своето решение. Решението влиза в сила незабавно и без предварително уведомление на Клиента.

 

13.6.3 FXspace Worldwide Fin Services ООД има правото без предизвестие да блокира търговската сметка на Клиента и извършване на вътрешна проверка и разследване. Причина за това могат да бъдат подозрителни търговски операции и действия от страна на Клиента, които нарушават разпоредбите на "споразумение с потребителя" и могат да бъдат незаконни.

 

Незаконни действия разбраха, като опитите за получаване на Клиента печалба за сметка на:

– използване на евентуални уязвимости в софтуера FXspace Worldwide Fin Services LTD.

– невнимателните използването на получените бонуси;– невнимателните използването на партньорски програми

– недобросъвестни действия като губернатор на PAMM/RAMM, заместители на захарта,

– арбитражная търговия,

– търговия на новините с помощта на компенсиращи сделка на две или повече заместители на захарта, открити от един или няколко брокери, както и на други действия и операции, нарушаващи общоприети пазарни стандарти и практики.

 

Ako Дружеството съхранява и което и да e от горните действия от страна на Клиента, това FXspace Worldwide Fin Services LTD има право да спри "споразумение с потребителя", за да приложат започва деня за получаване на средства, страдащ от подозрения, закриване на сметка (или всички заместители на захарта) върху Клиента и да му върнат остатъка, не надвишава размера на първоначалния депозит.

 

13.6.4 като официално предупреждение за подозрения FXspace Worldwide Fin Services LTD може (но не е длъжна) да изрази подозренията на Клиента, по електронна поща или по телефона. Ako отпечатък предупреждение Клиентът продължава да ползва незаконен започва деня на търговия, FXspace Worldwide Fin Services LTD си запазва правото да затвори някои или всички отворени позиции на Клиента, да отпише от сметката резултатите от всички търговски операции, които, според Компанията, са свързани с неетично или съмнителни стилове на търговия, както и за прекратяване на "споразумение с потребителя", закриване на сметка (или всички заместители на захарта) върху Клиента и да му върнат остатъка, не надвишава размера на първоначалния депозит.

 

13.7. Клиентът ce съгласява, че FXspace Worldwide Fin Services " ООД си запазва правото, но с предварително предупреждение да спри или частично, или напълно да спиране достъпа на Клиента до услугите в съответствие с "Потребителски договор". В тази ситуация на договора на Клиента с Компанията ce счита за приостановленным или напълно завършени. В случай на проекта на "споразумение за" баланс на търговската сметка на Клиента, при спазване на условията, съдържащи ето в този Раздел 13, ще бъде върната на Клиента.

 

13.8. Прекратяване или разваляне на Потребителския договор" не трябва да засяга всички ангажименти по-рано сделка и да нанася щети на всички придобити по-рано права и задължения на всяка от Страните.

 

13.9. Всички разпоредби в "споразумение с потребителя", по отношение на рискове, задължения и отговорности на Клиентите, разкриване на ще бъде гаранция, ограниченията на отговорност, обезщетение, неприкосновеността на личния корема и защита на личните дани, права на интелектуална собственост, информация, има и жалби, остават валидни и следа прекратяване действието на "споразумение с потребителя" по някаква причина.

 

14. Отказ от изпълнение на задълженията

 

14.1. Неизпълнение на задълженията включва в себе си следните обстоятелства:

 • Клиентът отказва да плати всяка полагающуюся suma и да изпълнява всички задължения, преди FXspace Worldwide Fin Services LTD.
 • Започване на treta държава в производство по обявяване в несъстоятелност на Клиент или от влизането на Клиента в споразумение с кредиторите си по отношение на уреждане на дълга или започване на всяка друга подобна процедура по отношение на Клиента;
 • Ako Клиентът e юридическо лицето: започване процедури за дестинация Eradicator, или дестинация външен владетел или на владетел на фалит по отношение на Клиента или активи на Клиент (ako Клиентът e юридическо лицето);
 • Всяко представителство или ще бъде гаранция, направени от Клиент в FXspace Worldwide Fin Services LTD, ce оказват или са неверни;
 • Компанията има основателни причини да нагъната, че клиентът e извършил незаконни търговска операция, включително използването на програми за снайперист, скалпинг, scalping, хеджиране, поставяне на стоп поръчки за покупка или продажба преди публикуване на финансова информация, арбитраж, манипулиране, използвайки "бързо" / бавни "цитати и др .;
 • Дружеството има разумни основания да нагъната, че клиентската сметка e открита измамно;
 • Компанията има основателни причини да нагъната, че клиентът e извършил фалшификация или е използвал открадната банкова карта за попълване на клиентската си сметка
 • В случай на смърт на Клиента или за неговото правна некомпетентност;
 • Всяко групировка обстоятелство, което FXspace Worldwide Fin Services LTD е разумно да ce счита за случай на неизпълнение.

 

14.2. В ситуацията на неизпълнение на задълженията от страна на Клиента, FXspace Worldwide Fin Services " ООД си запазва правото, без предварително писмено уведомен, за да предприеме една или няколко от следните стъпки:

 • затваряне на всички отворени позиции на Клиента по текущите котировки;
 • затвори сметката или сметките на Клиент в FXspace Worldwide Fin Services LTD.
 • забрана за създаване на нови заместители на захарта на Клиента;
 • отпише от сметката на Клиента дължимата сумата на Клиента, преди FXspace Worldwide Fin Services LTD.

15. Разни

 

15.1. "Споразумение с потребителя" преведено от английски език. Текстът на Споразумението на английски език преобладава в никакъв случай.

 

15.2. FXspace Worldwide Fin Services " ООД може да променя това "споразумение с потребителя", по своя преценка, но с предизвестие на Клиента, всички промени ще влязат в сила от следващия календарен ден отпечатък ден на уведомлението, освен ako групировка не е посочено в обявлението или промени.

 

15.3. FXspace Worldwide Fin Services LTD може да переназначать и да прехвърли изцяло или частично своите права и задължения по това Споразумение без съгласието на Клиента, при условие, че лицето, на което се прехвърлят правата, ce съгласи на такава прехвърляне. FXspace Worldwide Fin Services LTD трябва да уведоми Клиента писмено за това назначаването на не по-малко от петнадесет (15) дни до дестинация.

 

15.4. В случай, че FXspace Worldwide Fin Services LTD ще престанат да предоставят някакви услуги по настоящия Договор, Клиентът съобщава FXspace Worldwide Fin Services LTD писане в продължение на поне петнадесет (15) календарни дни преди прекратяване на услугата. Всички средства, останали в сметката на Клиента, трябва да бъдат върнати на Клиента, след като всички позиции са затворени и при спазване на всички други разпоредби, съдържащи сие в настоящото Споразумение.

 

15.5. Настоящото Споразумение e задължително за законни правопреемников и наследниците на всяка от страните и ще им служат в полза. Клиентът не може, без предварително писмено разрешение на FXspace Worldwide Fin Services LTD, прехвърля, перепоручать изцяло или частично, права, задължения и/или задължения по това Споразумение, независимо дали по закон, в резултат от сливането или приятел започва деня, на всяко трето лице. Всеки опит да ce направи това, без предварителното писмено съгласие на FXspace Worldwide Fin Services LTD e невалидна и не разполага с никаква сила и резултати.

 

15.6. В случай на смърт на Клиента, правото да ce позове на средствата, налични по неговата сметка, принадлежи на техните законни наследници, доверени лица и универсални, с изключение на правото за извършване на търговски операции на търговския сметка на Клиента.

 

15.7. FXspace Worldwide Fin Services LTD има право да спри за обслужване на клиенти по всяко време и по всякаква причина, които FXspace Worldwide Fin Services LTD нагъната достатъчни, без предварително уведомяване на Клиента.

 

15.8. "Потребителски договор":

 • маршрута, използвани в единствено на земеделска брой, включват множествено число и обратно;
 • думата, обозначаваща мъжки пол, включват жена и среден етаж;
 • маршрута, обозначаващи лица, включват дружеството, асоциация и групи от физически лица, корпоративни или не;
 • думата "може" трябва да ce тълкува като лицензионни; "трябва" или "ще" трябва да бъдат тълкувани kato e набързо;
 • изрази, свързани с изготвяне на ума или подобни, трябва да ce тълкуват като включващи в себе си факсимильную печат, литографски модел, снимка, е-мейл и други начини за представяне на маршрута във видима форма;
 • "търговски сделки" означава сделки с ценни книжа и финансови инструменти, предлагани FXspace Worldwide Fin Services LTD и които Клиентът може да извършва с помощта на платформа за търговия, предлагани от FXspace Worldwide Fin Services LTD.
 • фразата "нетърговски операции" означава най-скръб или теглене на средства от сметката;
 • "работен ден" или "бизнес ден" означава ден, който не е събота, седмица или официален praznik в страната, в която са разположени сървърите FXspace Worldwide Fin Services LTD.

Планирайте обаждане